Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια και την παροχή ειδών μείωσης βλάβης και πρόληψης σε ουσιοεξαρτημένους, άστεγους/περιπλανώμενους και εκδιδόμενους στον δρόμο έως 19.003,58 € πλέον ΦΠΑ (4.436,12€) ήτοι συνολικώς έως 23.439,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  (ΑΠ 937).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 19.003,58 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 23.439,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε τη μελέτη ειδών εδώ.

Δείτε τo πίνακα συμμόρφωσης εδώ.

Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.