Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) συστάθηκε το 2011 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ένταξης Περίθαλψης Αλλοδαπών Πειραιά» και «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Μέριμνας Πειραιά» και αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. επιχορηγείται για συγκεκριμένες δράσεις, που σκοπό έχουν την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές του Δήμου Πειραιά που της έχουν εκχωρηθεί από αυτόν με βάση το Διετές Πρόγραμμα.

Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η μέριμνα για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των Δημοτών και των κατοίκων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πειραιά. Αναλυτικότερα βασικοί πυλώνες της επιχείρησης αποτελούν:

 • Η φροντίδα για την περίθαλψη των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων πολιτών
 • Η σίτιση τους
 • Η ένδυση απόρων και αστέγων Δημοτών ή κατοίκων
 • Η φροντίδα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα υγείας και πρόληψης
 • Η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην μέριμνα και υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Συμμετοχές

Με στόχο πάντα την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ευάλωτους πολίτες του Δήμου Πειραιά, αλλά και την αναγνώριση του κοινωνικού έργου της, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά συμμετέχει ενεργά σε δίκτυα και φορείς σχεδιασμού κοινωνική πολιτικής και κοινωνικής συνοχής.

Συμμετοχές σε δίκτυα:

 • Μέλος του Ελληνικού Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία (2021)
 • Μέλος της της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Οργανώσεων που Εργάζονται με τους Αστέγους – FEANTSA
  (2022)
 • Μέλος του Εθνικού Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας (2022)

Πιστοποιήσεις:

 • Πιστοποίηση από το Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (2021)
 • Πιστοποίηση από το Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (2021)