Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφοράς ανά ομάδα, για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας & δικτύωσης πράξης» (με CPV: 79952000-2/79342000-3), συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 45.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην οικεία Διακήρυξη, στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900, του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο πρωτόκολλο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. (Ελ.Βενιζέλου & Ζωσιμαδών 11, Πειραιάς, 4ος όροφος) τις έγγραφες προσφορές τους ή να αποστείλουν αυτές, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την 12η-05-2021 και ώρα 14:00.

Δείτε το κείμενο της Διακήρυξης εδώ.

Δείτε το κείμενο της Προκήρυξης (Περίληψη Διακήρυξης) εδώ.

Δείτε το προς συμπλήρωση ΤΕΥΔ  εδώ.

Δείτε τις διευκρινίσεις  εδώ.