ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και καθαριότητας»  [CPV: 90900000-6]
Προϋπολογισμού έως 9.834,44 € πλέον ΦΠΑ 24% , στο πλαίσιο των δαπανών της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση του έργου ΕSTIA 2021:Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076711, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης/ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 31η -12-2021.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της υπηρεσίας, όπως αυτά αναγράφονται στο υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 9.834,44 € πλέον ΦΠΑ 24% χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε τη μελέτη εδώ.

Δείτε τo υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς εδώ.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Κατεβάστε την έρευνα αγοράς για την απολύμανση εδώ.

Κατεβάστε την έρευνα αγοράς για την καθαριότητα εδώ.