ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής βλαβών (CPV:50700000-2), για τα 21 διαμερίσματα & κατοικίες, τα οποία μισθώνει η ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο της παράτασης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση του έργου ΕSTIA 2022:Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5183821 συνολικού προϋπολογισμού έως 8.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε τη μελέτη εδώ.

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ.

Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.