Πρόσθεση σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών “Εκπόνησης Επικοινωνιακού Πλάνου”, CPV 79341100-7, συνολικού προϋπολογισμού έως 17.741,94 € πλέον ΦΠΑ 24% (ΑΠ 31/2021).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και Πίνακα Συμμόρφωσης που ακολουθούν. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 17.741,94 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 22.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-01-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00.

Δείτε το κείμενο της πρόθεσης σύμβασης εδώ.

Δείτε τον πίνακα συμμόρφωσης του επικοινωνιακού πλάνου εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.