Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ειδών Κλασέρ, CPV 22851000-0, συνολικού προϋπολογισμού 802,42 € πλέον ΦΠΑ με (ΑΠ 328).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 802,42 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 995,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε το κείμενο της πρόθεσης σύμβασης εδώ.

Δείτε τον πίνακα προϋπολογισμού εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς εδώ.