Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο έκτακτης παρέμβασης στην περιοχή του Πειραιά για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με CPV 18000000-9 (Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών) έως 28.330,64 € πλέον ΦΠΑ 24% (6.799,36 €) ήτοι συνολικώς έως 35.130,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  (ΑΠ 1773).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 28.330,64 € πλέον ΦΠΑ 24% (6.799,36 €) ήτοι συνολικώς έως 35.130,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε τη μελέτη εδώ.

Δείτε τον πίνακα συμμόρφωσης εδώ.

Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.