Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών παροχής κατάρτισης & επιμόρφωσης των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικών δομών και των λοιπών φορέων της κοινωνίας των πολιτών του δήμου Πειραιά στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων έως 27.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (ΑΠ 1852).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 27.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε τη μελέτη εδώ.

Δείτε τον πίνακα συμμόρφωσης εδώ.

Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.