Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης, με CPV 30192700-8 – Γραφική ύλη, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 5.444,62€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ΑΠ 896).

Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στους σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης και Οικονομικής Προσφοράς που ακολουθούν.

Η τιμή προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/06/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Δείτε τη μελέτη εδώ
Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ
Δείτε το πίνακα συμμόρφωσης εδώ
Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ