Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την Ανάθεση Υπηρεσιών Έκδοσης και Διαχείρισης έως πεντακοσίων (500) Προπληρωμένων Καρτών, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του Δήμου Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 28.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικώς έως του ποσού των 34.720,00 €, συμπ. ΦΠΑ 24% (ΑΠ 109)

Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο της Ανάθεσης, όπως αυτή αναγράφεται στους σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης και Οικονομικής Προσφοράς που ακολουθούν.

Η τιμή προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/01/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00

Δείτε τη μελέτη εδώ
Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ
Δείτε το πίνακα συμμόρφωσης εδώ
Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ