ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης του σκοπού της καλεί τους οικονομικά αδύνατους

Δημότες Πειραιά να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου

να επικαιροποιηθεί η κατάσταση των απόρων του Δήμου και να ενταχθούν σε υφιστάμενα ή

μελλοντικά προγράμματα διανομής τροφίμων, ρούχων και λοιπά.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. (Ζωσιμάδων 11 και Ελ.

Βενιζέλου, 2ος όροφος) από 4-3-2015 έως και 30-4-2015, τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες από

Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στη Γραμματεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. από 2.1.2015 έως και

σήμερα (2-3-2015) δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου εκτός κι αν υπάρχουν ελλείψεις στα

προσαρτώμενα δικαιολογητικά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας Διαμονής (μόνο

για αλλοδαπούς χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2014 συνοδευόμενα από τα έντυπα της

εφορίας Ε9 και Ε2.

3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας με σφραγίδα

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ).

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και βεβαίωση πολυτεκνίας από

ΑΣΠΕ

5. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ, για κάθε άνεργο μέλος της οικογένειας.

6. Πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή και πιστοποιητικό

ΚΕΠΑ.

7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 μη ένταξης του αιτούντος σε πρόγραμμα άλλου

φορέα.

8. Βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας – απορίας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ανυπόγραφες ή με ελλιπή στοιχεία ή δικαιολογητικά.

2) Αν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος (ενήλικο τέκνο) του αιτούντα, πρέπει

να προκύπτει απ’ τη φορολογική δήλωση ότι συνοικούν (φιλοξενείται από

την οικογένεια) και τον βαρύνει οικονομικά. Αν το προστατευόμενο μέλος

υποβάλλει φορολογική δήλωση ατομικά, θα πρέπει να προσκομίσει και το

ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα 2014. Για την αξιολόγηση του εισοδήματος

της οικογένειας λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά το συνολικό εισόδημα υπόχρεου

και συζύγου, όπως αυτό φαίνεται στο εκκαθαριστικό τους και το αντίστοιχο των

συνοικούντων ενήλικων τέκνων.

3) Αν ο/η αιτών/αιτούσα φιλοξενείται από τρίτους (γονείς, αδέρφια κ.λ.π.) πρέπει να

συνυποβάλλει: α) επίσημα στοιχεία εισοδήματος (εκκαθαριστικό 2014) και για τα

άτομα που το φιλοξενούν. Θα αξιολογηθούν συνολικά, ως ένα νοικοκυριό, όλα τα

άτομα που συγκατοικούν και β) υπεύθυνη σχετική δήλωση του ατόμου που τον/την

φιλοξενεί.

4) Δε γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις περί μη υποβολής δήλωσης εισοδήματος.

5) Αν πρόκειται για περιπτώσεις διαζευγμένων ή που βρίσκονται σε κατάσταση

διάστασης, απαιτείται να προσκομιστεί φωτοτυπία του διαζευκτηρίου και της

δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας των τέκνων.

Η Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ

Λήψη αίτησης:https://kodep.gr/wp-content/uploads/2015/03/ΑΙΤΗΣΗ.doc.docx