ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)
Α.Φ.Μ: 999299847, Δ.Ο.Υ: Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                 Πειραιάς, 13/01/2020
Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11, Πειραιάς                                                     Αρ. πρωτ.: 17
Τ.K: 185 31
Τηλ.: 210 – 4101753-756
FAX: 210-4178595
E – mail: [email protected]

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 – 264 του Ν. 3463/2006, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης κζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
[ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 [ΦΕΚ206/Α/08-10-1997], ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 61.98.02 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού και διαχείρισης του Προγράμματος με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
5. Την υπ’ αριθμ. 33/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.
6. Την υπ’ αριθμ. 370/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.
7. Την υπ’ αριθμ. GRC01/2018/0000000173/000 εταιρική συμφωνία, μετά των παραρτημάτων αυτής, όπως έχουν τροποποιηθεί, που συνήφθη μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την υλοποίηση του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά κατά τη διάρκεια του έτους 2018.
8. Την υπ’ αριθμ. 99/2018 απόφαση του Δ.Σ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της συνέχισης της συνεργασίας της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος παροχής στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στον Δήμο Πειραιά και κατά τη διάρκεια του έτους 2019 και περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας με αριθμό GRC01/2019/0000000175/000 και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του ως άνω προγράμματος κατά τη διάρκεια του έτους 2019.

9. Την υπ’ αριθμ. 887/17-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά περί έγκρισης της συνέχισης της συνεργασίας της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος παροχής στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στον Δήμο Πειραιά και κατά τη διάρκεια του έτους 2019 και περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας με αριθμό GRC01/2019/0000000175/000 και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του ως άνω προγράμματος κατά τη διάρκεια του έτους 2019.
10. Την με αριθμό GRC01/2019/0000000175/000 εταιρική συμφωνία, μετά των παραρτημάτων αυτής, που συνήφθη μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος παροχής στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή
προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στον Δήμο Πειραιά κατά τη διάρκεια του έτους 2019.

11. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 61.98.02 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού και διαχείρισης του Προγράμματος με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019.
12. Την υπ’ αριθμ. 117/2019 απόφαση του Δ.Σ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της συνέχισης της συνεργασίας της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος υπό τον νέο τίτλο «ΕΣΤΙΑ II: σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο στον
Πειραιά» και κατά τη διάρκεια του έτους 2020 και περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας με αριθμό GRC01/2020/ 0000000226/000 και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την υλοποίηση του προγράμματος υπό τον νέο τίτλο «ΕΣΤΙΑ II:
σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο στον Πειραιά» κατά τη διάρκεια του έτους 2020.
13. Την με αριθμό GRC01/2020/ 0000000226/000 εταιρική συμφωνία, μετά των παραρτημάτων αυτής, που συνήφθη μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος υπό τον νέο τίτλο «ΕΣΤΙΑ II: σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων
για αιτούντες άσυλο στον Πειραιά» κατά τη διάρκεια του έτους 2020.
14. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 61.98.02 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού διοίκησης και διαχείρισης του προγράμματος με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.
15. Την υπ’ αριθμ. 02/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης πρόσληψης δέκα (10) ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος, έγκρισης της ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύστασης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διενέργειας Συνεντεύξεων και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την πρόσληψη του προσωπικού.
16. Την υπ’ αριθμ. 13/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της τότε Προέδρου του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π.
17. Τις ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με δέκα (10) άτομα, χρονικής διάρκειας από 01/02/2020 έως 31/12/2020, με την επιφύλαξη των οριζόμενών κατωτέρω, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες με νέο τίτλο «ΕΣΤΙΑ II: σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο στον Πειραιά» κατά τη διάρκεια του έτους 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, με τις κάτωθι ειδικότητες:
– Δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς [Social Workers]
– Τρεις (3) Κοινωνικούς Επιστήμονες [Social Scientists]
– Τρεις (3) Επόπτες Φιλοξενίας [Accommodation Supervisors]
– Ένας (1) Διερμηνέας Φαρσί [Farsi Interpreter] και
– Ένας (1) Συνοδός [Accompaniment Focal Point]

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. Κοινωνικός Λειτουργός [Social Worker]
Α. Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα
– Υπεύθυνος για όλη την επικοινωνία με το τμήμα προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αναφορικά με τη διαχείριση υποθέσεων αλλά και εξατομικευμένες περιπτώσεις στην Αγγλική γλώσσα,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην έξοδο από το πρόγραμμα ESTIA.
– Υπεύθυνος για την εμπρόθεσμη παραλαβή και έλεγχο των κοινωνικών αναφορών και εκθέσεων των Κοινωνικών Επιστημόνων του Προγράμματος ESTIA καθώς και για την προώθηση αυτών των αναφορών αυτών στους κατά
περίπτωση αρμοδίους του τμήματος προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
– Λαμβάνει, ελέγχει και μεριμνά για την έγκαιρη και έγκυρη επίδοση προειδοποιητικών σημειωμάτων σε ωφελούμενους του προγράμματος σε συνεργασία με τον Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με το τμήμα προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

– Μεριμνά για την συστηματική ενημέρωση της βάσης δεδομένων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες- proGres αναφορικά με τα στοιχεία προστασίας για τους ωφελούμενους του προγράμματος ESTIA.
– Υπεύθυνος για την εμπρόθεσμη προετοιμασία και σύνταξη των προβλεπομένων από την Ύπατη Αρμοστεία αναφορών σε συνεργασία με τον Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών και τον Υπεύθυνο Δεδομένων του
προγράμματος.
– Διατηρεί διαθεσιμότητα και ετοιμότητα σε περιπτώσεις έκτακτων γεγονότων αναφορικά με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Υποστηρίζει και καθοδηγεί τους Κοινωνικούς Επιστήμονες, ακόμα και με φυσική παρουσία
όπου κρίνεται απαραίτητο ή/και κατόπιν σχετικής οδηγίας του Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών και του Υπεύθυνου Έργου.
– Εισηγείται, οργανώνει και συντονίζει ενημερωτικές συναντήσεις για τους ωφελούμενους του προγράμματος ESTIA κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με τον Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών και τον Υπεύθυνο Έργου.
– Συμμετέχει σε θεματικές συναντήσεις στα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ή όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο με βασική γλώσσα εργασίας την Αγγλική.
– Αποστέλλει ημερήσιες αναφορές στους Υπεύθυνους Έργου και Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών και μηνιαία αναφορά προς τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού.
– Αναφέρεται στους Υπεύθυνους Έργου και Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών.
– Ανάληψη ad hoc καθηκόντων σύμφωνα με τις ανάγκες
– Δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που αφορούν το έργο, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα των ωφελούμενων του
προγράμματος.
– Συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για την υλοποίηση του έργου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [EU 679/2016] και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. σχετικά μεταξύ άλλων με την προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που προβλέπεται στην ως άνω συμφωνία.

Β. Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικής εργασίας ή Κοινωνικών Επιστημών ή αντίστοιχο πτυχίο
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού.
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
Άριστη γνώση excel , word, power point.
Επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με ευάλωτες/ ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή/και πρόσφυγες/ μετανάστες
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σχετική με το αντικείμενο.
Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας / Ομαδικό πνεύμα.
Εξαιρετικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες με αποδεδειγμένη πολιτισμική ευαισθησία.
Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
Προσανατολισμός και έμφαση στη λεπτομέρεια και το αποτέλεσμα.

Γ. Επιθυμητά/ Συνεκτιμώμενα προσόντα
Εθελοντική εργασία.
Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα.
Γνώση του χάρτη των κοινωνικών υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.
Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου.

– Τα απαραίτητα και επιθυμητά/συνεκτιμώμενα προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.
– Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους) : 1.837,50€
– Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών.
2. Κοινωνικός Επιστήμονας [Social Scientist]
Α. Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα
Αναλαμβάνει την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων μέσω επισκέψεων σε διαμερίσματα, την παραπομπή τους σε άλλους φορείς και τη συνοδεία τους στις εκάστοτε υπηρεσίες σύμφωνα με τις επιμέρους ανάγκες των ωφελούμενων του προγράμματος.
Εξηγεί στους ωφελούμενους το πλαίσιο της διαμονής τους.
Τηρεί ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο με το προφίλ και άλλα στοιχεία των ωφελούμενων, αρχείο περιστατικών και καταρτίζει στατιστικά στοιχεία.
Αποστέλλει ημερήσιες αναφορές στους Υπεύθυνους Έργου και Συντονιστή Ομάδας
Υπηρεσιών και μηνιαία αναφορά προς τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού.
Αναφέρεται στους Υπεύθυνους Έργου και Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών.
Συνεργάζεται με τους διερμηνείς, τους συνοδούς, τους κοινωνικούς επσιτήμονες
και τους επόπτες των διαμερισμάτων και αναφέρεται στον/στην Συντονιστή/στρια Ομάδας Υπηρεσιών.
Διαθεσιμότητα εκτός ωραρίου για την εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών στο
τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης.
Υποδοχή των ωφελούμενων και καταγραφή τους (ατομική συνέντευξη, λήψη ιστορικού) και εγκατάστασή τους στα διαμερίσματα.
Ενημερώνει τους επικεφαλής για κάθε θέμα που θα ανακύψει.
Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να προφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις που απαιτούνται.

Εκτιμά και αντιμετωπίζει τις κοινωνικές ανάγκες των ωφελούμενων και αναγνωρίζει τα περιστατικά που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής.
Έπειτα από τυχόν αποχώρηση /μετακίνηση ωφελούμενου, θα είναι υπεύθυνος/η να συνοδέψει τον τελευταίο στο σημείο συνάντησης που έχει οριστεί, καθώς και να παρακολουθεί τις διαδικασίες μετακίνησης.
Ενεργή συμμετοχή σε τυχόν δράσεις που θα πραγματοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο.
Ενεργή συμμετοχή στις εκάστοτε συναντήσεις της ομάδας.
Δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που αφορούν το έργο, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα των ωφελούμενων του προγράμματος.
Συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για την υλοποίηση του έργου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων [EU 679/2016] και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. σχετικά μεταξύ άλλων με την προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που προβλέπεται στην ως άνω συμφωνία.
Β. Απαραίτητα προσόντα
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ στις πολιτικές επιστήμες ή κοινωνικής διοίκησης με κατεύθυνση κοινωνικής εργασίας ή πτυχίο κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ή αντίστοιχο δίπλωμα ανοιχτού πανεπιστημίου (ΕΑΠ).
Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
Άριστη γνώση excel , word, power point.
Ομαδικό πνεύμα.
Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
Προσανατολισμός και έμφαση στη λεπτομέρεια και το αποτέλεσμα.
Γ. Επιθυμητά/ Συνεκτιμώμενα προσόντα
Εθελοντική εργασία.

Μεταπτυχιακός τίτλος.
Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο όπως περιγράφεται στην παρ. Α.
Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας.
Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες, καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου.
– Τα απαραίτητα και επιθυμητά/συνεκτιμώμενα προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.
– Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους): 1.837,50 €.
– Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

3. Επόπτης Φιλοξενίας [Accommodation Supervisor]
Α. Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα
Αναλαμβάνει την εποπτεία των 1/3 των διαμερισμάτων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους.
Αναλαμβάνει και διευθετεί τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία των διαμερισμάτων και την έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, κοινοχρήστων κλπ.).
Συμβάλλει στην μεταφορά, συναρμολόγηση κι αποσυναρμολόγηση αντικειμένων για τις απαιτήσεις του προγράμματος.
Βοηθά στις μικροεπισκευές/βλάβες με εργαλεία που του παρέχει το πρόγραμμα.
Εξηγεί στους ωφελούμενους την ορθή χρήση του εξοπλισμού των διαμερισμάτων.
Τηρεί φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο για όλα τα δικαιολογητικά ανά διαμέρισμα.
Συνεργάζεται με τους διερμηνείς για επίλυση πρακτικών θεμάτων.
Ενημερώνει τον συντονιστή της ομάδας υπηρεσιών για κάθε θέμα που προκύπτει.

Αποστέλλει ημερήσιες αναφορές στους Υπεύθυνους Έργου και Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών και μηνιαία αναφορά προς τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού.
Αναφέρεται στους Υπεύθυνους Έργου και Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών.
Συμπληρώνει τις απαραίτητες αναφορές και έγγραφα.
Δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που αφορούν το έργο, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα των ωφελούμενων του προγράμματος.
Συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για την υλοποίηση του έργου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων [EU 679/2016] και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. σχετικά μεταξύ άλλων με την προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που προβλέπεται στην ως άνω συμφωνία.

Β. Απαραίτητα προσόντα
Οποιοδήποτε πτυχίο ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ανεξάρτητα από την ειδικότητα, ή λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος
και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δίπλωμα τεχνικής κατεύθυνσης (ηλεκτρολόγου, υδραυλικού, μαραγκού κ.α), συμπεριλαμβανομένου και τεχνικής επαγγελματικής σχολής.
Εργασιακή εμπειρία.
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
Ομαδικό πνεύμα.
Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
Γ. Επιθυμητά/ Συνεκτιμώμενα προσόντα
Εθελοντική εργασία.
Τεχνικές γνώσεις.
Γνώση χρήσης Η/Υ.
Καλή γνώση Αγγλικών.

Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες, καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου.
– Τα απαραίτητα και επιθυμητά/συνεκτιμώμενα προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.
– Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους): 1.575,00 €
– Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

4. Διερμηνέας Φαρσί [Farsi Interpreter]
Α. Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα
Αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας για τους ωφελούμενους στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος.
Επακριβής διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται ανάμεσα στο προσωπικό του προγράμματος και τους ωφελούμενους, με πλήρη εχεμύθεια και χωρίς παρέμβαση στο περιεχόμενο αυτών.
Συνοδεύει τους ωφελούμενους, όταν κρίνεται απαραίτητο, σε υπηρεσίες, δομές και
πολιτισμικούς χώρους.
Συνδράμει στην λήψη κοινωνικού και Ιατρικού ιστορικού.
Τηρεί φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο ενεργειών.
Συντάσσει και αποστέλλει ημερήσιες αναφορές στον Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών και στον Υπεύθυνο Έργου και μηνιαίες αναφορές στον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού.
Αναφέρεται στους Υπεύθυνους Έργου και Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών.
Δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που αφορούν το έργο, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα των ωφελούμενων του
προγράμματος.
Συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για την υλοποίηση του έργου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού

Προστασίας Δεδομένων [EU 679/2016] και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. σχετικά μεταξύ άλλων με την προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που προβλέπεται στην ως άνω συμφωνία.

Β. Απαραίτητα προσόντα
Άριστη γνώση Φαρσί.
Πολύ καλή γνώση Ελληνικών.
Ομαδικό πνεύμα.
Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια.

Γ. Επιθυμητά/Συνεκτιμώμενα προσόντα
– Καλή γνώση αγγλικών.
– Γνώση Νταρί.
– Πιστοποίηση διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης.
– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη διερμηνεία σε αντίστοιχα προγράμματα και/ή στο πεδίο.
– Εμπειρία και εξοικείωση σε διαπολιτισμικό πλαίσιο εργασίας (κατά προτίμηση στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα με ευάλωτες ομάδες).
– Γνώση χειρισμού Η/Υ.
– Εθελοντική εργασία με προσφυγικές ροές.
– Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες, καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου.

– Τα απαραίτητα και επιθυμητά/συνεκτιμώμενα προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.
– Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους): 1.575,00 €

 

– Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

5. Συνοδός [Accompaniment Focal Point]
Α. Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα
Αναλαμβάνει την συνοδεία των ωφελούμενων σε υπηρεσίες και νοσοκομεία ή όπου αλλού καταστεί απαραίτητο.
Έχει στην ευθύνη του αριθμού των ωφελούμενων που διαμένουν στα διαμερίσματα, κατά την διάρκεια της συνοδείας.
Αποστέλλει ημερήσιες αναφορές στους Υπεύθυνους Έργου και Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών και μηνιαία αναφορά προς τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού.
Αναφέρεται στους Υπεύθυνους Έργου και Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών.
Δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που αφορούν το έργο , περιλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα των ωφελούμενων του προγράμματος.
Συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για την υλοποίηση του έργου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [EU 679/2016] και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. σχετικά μεταξύ άλλων με την προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που προβλέπεται στην ως άνω συμφωνία.

Β. Απαραίτητα προσόντα
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Καλή γνώση Αγγλικών
Ομαδικό πνεύμα.
Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.

Γ. Επιθυμητά/ Συνεκτιμώμενα προσόντα
Εθελοντική εργασία- επαφή με μεταναστευτικό πληθυσμό.
Εργασιακή εμπειρία.

 

Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Γνώση Η/Υ.
Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες, καθώς και κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου.
– Τα απαραίτητα και επιθυμητά/συνεκτιμώμενα προσόντα θα πρέπει να
αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.
– Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των
νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους):
1.575,00€
– Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών.

ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, οφείλουν να προσκομίσουν:
– Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας.
– Βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά
– Τίτλοι σπουδών.
– Δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαραίτητων και επιθυμητών/συνεκτιμώμενων προσόντων.
– Βεβαιώσεις εργοδότη ή αντίγραφα βεβαιώσεων φορέων ή αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων ή συστατικές επιστολές, για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας.

III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
– αυτοπροσώπως
– με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία (1) μόνο από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 14/01/2020 έως και τις 20/01/2020 και κατά τις ώρες 09.00 – 14.00.

Πληροφορίες: κος. Ευστάθιος Θειακούλης [210-4101946] καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 έως τις 14.00.

IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τριμελής επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα πραγματοποιήσει τις συνεντεύξεις των αιτούντων που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα ανά ειδικότητα δικαιολογητικά και έχουν τα απαραίτητα τυπικά ανά
ειδικότητα προσόντα, και θα συντάξει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα λάβουν χώρα στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2020, κατόπιν προγενέστερης ενημέρωσης των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω πινάκων. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ.
Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
– αυτοπροσώπως
– με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Οι ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από την ως άνω επιτροπή αξιολόγησης, η οποία στη συνέχεια θα συντάξει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ. ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ