ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)
Α.Φ.Μ: 999299847, Δ.Ο.Υ: Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 18/02/2020
Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11, Πειραιάς Αρ. πρωτ.:262
Τ.K: 185 31
Τηλ.: 210 – 4101753-756
FAX: 210-4178595
E – mail: [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ (01) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΣΤΙΑ II: σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο στον Πειραιά”
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 – 264 του Ν. 3463/2006, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης κζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 [ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 [ΦΕΚ 206/Α/08-10-1997], ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 61.98.02 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού και διαχείρισης του Προγράμματος με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
5. Την υπ’ αριθμ. 33/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.
6. Την υπ’ αριθμ. 370/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.
7. Την υπ’ αριθμ. GRC01/2018/0000000173/000 εταιρική συμφωνία, μετά των παραρτημάτων αυτής, όπως έχουν τροποποιηθεί, που συνήφθη μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την υλοποίηση του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά κατά τη διάρκεια του έτους 2018.
8. Την υπ’ αριθμ. 99/2018 απόφαση του Δ.Σ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της συνέχισης της συνεργασίας της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος παροχής στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στον Δήμο Πειραιά και κατά τη διάρκεια του έτους 2019 και περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας με αριθμό GRC01/2019/0000000175/000 και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του ως άνω προγράμματος κατά τη διάρκεια του έτους 2019.
9. Την υπ’ αριθμ. 887/17-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά περί έγκρισης της συνέχισης της συνεργασίας της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος παροχής στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στον Δήμο Πειραιά και κατά τη διάρκεια του έτους 2019 και περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας με αριθμό GRC01/2019/0000000175/000 και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του ως άνω προγράμματος κατά τη διάρκεια του έτους 2019.
10. Την με αριθμό GRC01/2019/0000000175/000 εταιρική συμφωνία, μετά των παραρτημάτων αυτής, που συνήφθη μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος παροχής στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στον Δήμο Πειραιά κατά τη διάρκεια του έτους 2019.
11. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 61.98.02 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού και διαχείρισης του Προγράμματος με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019.
12. Την υπ’ αριθμ. 117/2019 απόφαση του Δ.Σ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της συνέχισης της συνεργασίας της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος υπό τον νέο τίτλο «ΕΣΤΙΑ II: σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο στον Πειραιά» και κατά τη διάρκεια του έτους 2020 και περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας με αριθμό GRC01/2020/ 0000000226/000 και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την υλοποίηση του προγράμματος υπό τον νέο τίτλο «ΕΣΤΙΑ II: σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο στον Πειραιά» κατά τη διάρκεια του έτους 2020.
13. Την με αριθμό GRC01/2020/ 0000000226/000 εταιρική συμφωνία, μετά των παραρτημάτων αυτής, που συνήφθη μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος υπό τον νέο τίτλο «ΕΣΤΙΑ II: σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο στον Πειραιά» κατά τη διάρκεια του έτους 2020.
14. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 61.98.02 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού διοίκησης και διαχείρισης του προγράμματος με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.
15. Την υπ’ αριθμ. 08/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης πρόσληψης ενός (01)ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος, έγκρισης της ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύστασης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διενέργειας Συνεντεύξεων και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την πρόσληψη του προσωπικού.
16. Την υπ’ αριθμ. 14/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π.
17. Τις ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (01) άτομο, χρονικής διάρκειας από 06/03/2020 έως 31/12/2020, με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες με νέο τίτλο «ΕΣΤΙΑ II: σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο στον Πειραιά» κατά τη διάρκεια του έτους 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, με την κάτωθι ειδικότητα:
– Ένα (1) Διερμηνέα Φαρσί [Farsi Interpreter]

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. Διερμηνέας Φαρσί [Farsi Interpreter]
Α. Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα
– Αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας για τους ωφελούμενους στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος.
– Επακριβής διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται ανάμεσα στο προσωπικό του προγράμματος και τους ωφελούμενους, με πλήρη εχεμύθεια και χωρίς παρέμβαση στο περιεχόμενο αυτών.
– Συνοδεύει τους ωφελούμενους, όταν κρίνεται απαραίτητο, σε υπηρεσίες, δομές και πολιτισμικούς χώρους.
– Συνδράμει στην λήψη κοινωνικού και Ιατρικού ιστορικού.
– Τηρεί φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο ενεργειών.
– Συντάσσει και αποστέλλει ημερήσιες αναφορές στον Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών και στον Υπεύθυνο Έργου και μηνιαίες αναφορές στον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού.
– Αναφέρεται στους Υπεύθυνους Έργου και Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών.
– Δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που
αφορούν το έργο, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα των ωφελούμενων του προγράμματος.
– Συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για την υλοποίηση του έργου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [EU 679/2016] και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. σχετικά μεταξύ άλλων με την προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που προβλέπεται στην ως άνω συμφωνία.

Β. Απαραίτητα προσόντα
– Άριστη γνώση Φαρσί.
– Πολύ καλή γνώση Ελληνικών.
– Ομαδικό πνεύμα.
– Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
– Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια.

Γ. Επιθυμητά/Συνεκτιμώμενα προσόντα
– Καλή γνώση αγγλικών.
– Γνώση Νταρί.
– Πιστοποίηση διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης.
– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη διερμηνεία σε αντίστοιχα προγράμματα και/ή στο πεδίο.
– Εμπειρία και εξοικείωση σε διαπολιτισμικό πλαίσιο εργασίας (κατά προτίμηση στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα με ευάλωτες ομάδες).
– Γνώση χειρισμού Η/Υ.
– Εθελοντική εργασία με προσφυγικές ροές.
– Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες, καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου.

– Τα απαραίτητα και επιθυμητά/συνεκτιμώμενα προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.
– Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους): 1.575,00 €
– Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, οφείλουν να προσκομίσουν:
– Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας.
– Βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά
– Τίτλοι σπουδών.
-Δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαραίτητων και επιθυμητών/ συνεκτιμώμενων προσόντων.
– Βεβαιώσεις εργοδότη ή αντίγραφα βεβαιώσεων φορέων ή αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων ή συστατικές επιστολές, για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας.

III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
– αυτοπροσώπως
– με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 19/02/2020 έως και τις 25/02/2020 και κατά τις ώρες 10.00 – 14.00.

Πληροφορίες: κος. Ευστάθιος Θειακούλης [210-4101946] καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 έως τις 14.00.

IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τριμελής επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα πραγματοποιήσει τις συνεντεύξεις των αιτούντων που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα ανά ειδικότητα δικαιολογητικά και έχουν τα απαραίτητα τυπικά ανά ειδικότητα προσόντα, και θα συντάξει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα λάβουν χώρα στις 27 Φεβρουαρίου 2020, κατόπιν προγενέστερης ενημέρωσης των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω πινάκων. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
– αυτοπροσώπως
– με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Οι ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από την ως άνω επιτροπή αξιολόγησης, η οποία στη συνέχεια θα συντάξει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ. ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ