Δ Η Μ Ο Σ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)

Α.Φ.Μ: 999299847, Δ.Ο.Υ: Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11, Πειραιάς Τ.K: 185 31
Τηλ.: 210 – 4101753-756
FAX: 210-4178595
E – mail: [email protected]

Πειραιάς 14/9/2018 – Αρ. πρωτ.: 643

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 – 264 του Ν. 3463/2006, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης κζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 [ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 [ΦΕΚ 206/Α/08-10-1997], ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 61.98.02 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού και διαχείρισης του Προγράμματος με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

5. Την υπ’ αριθμ. 33/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.

6. Την υπ’ αριθμ. 370/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.

7. Την υπ’ αριθμ. 36/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης πρόσληψης 16 ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος, έγκρισης της ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύστασης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διενέργειας Συνεντεύξεων και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την πρόσληψη του προσωπικού.

8. Την υπ’ αριθμ. 38/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Προέδρου του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 264/24-05-2018 ανακοίνωση της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για την πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.

10. Την υπ’ αριθμ. 44/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διενέργειας Συνεντεύξεων για την κατάρτιση των προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και την κατάρτιση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων που θα προσληφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος, καθώς και περί έγκρισης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου.

11. Το γεγονός ότι ελύθη η από 14/06/2018 σύμβαση μίσθωσης έργου με την επιτυχούσα για τη θέση της Συνοδού [Accompaniment Focal Point] κατόπιν συμφωνίας, εκλήθη δε η επιλαχούσα για την ως άνω θέση, η οποία κατόπιν σύναψης της σχετικής σύμβασης μίσθωσης έργου δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί στην ως άνω θέση για προσωπικούς λόγους και ελύθη η σχετική σύμβαση.

12. Την υπ’ αριθμ. 64/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της λύσης της συναφθείσας μίσθωσης έργου με την επιτυχούσα για τη θέση της Συνοδού, της σύναψης και εν συνεχεία λύσης της συναφθείσας μίσθωσης έργου με την επιλαχούσα για την ίδια ως άνω θέση, καθώς και περί έγκρισης της επαναπροκήρυξης της θέσης του Συνοδού για την πρόσληψή του με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.

13. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθη μία μόνο αίτηση για την εν λόγω θέση, πλην όμως ο υποψήφιος δεν διέθετε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και ως εκ τούτου αποκλείσθηκε από τη σχετική διαδικασία.

14. Την υπ’ αριθμ. 69/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί επαναπροκήρυξης της θέσης του Συνοδού για την πρόσληψή του με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω Προγράμματος, έγκρισης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός συνοδού με σύμβαση μίσθωσης έργου και σύστασης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διενέργειας Συνεντεύξεων.

15. Τις ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (01) άτομο, χρονικής διάρκειας από 01/10/2018 έως 31/12/2018, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, με την ειδικότητα του Συνοδού [Accompaniment Focal Point]

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Συνοδός [Accompaniment Focal Point]

Α. Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα

– Αναλαμβάνει την συνοδεία των ωφελούμενων σε υπηρεσίες και νοσοκομεία ή όπου αλλού καταστεί απαραίτητο.

– Έχει στην ευθύνη του 52 διαμερίσματα. 

– Δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που αφορούν το έργο, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα των ωφελούμενων του προγράμματος.

– Συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για την υλοποίηση του έργου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [EU 679/2016] και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. σχετικά μεταξύ άλλων με την προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που προβλέπεται στην ως άνω συμφωνία.

Β. Απαραίτητα προσόντα

– Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. – Καλή γνώση Αγγλικών – Ομαδικό πνεύμα.

– Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.

Γ. Επιθυμητά/ Συνεκτιμώμενα προσόντα – Εθελοντική εργασία.

– Γνώση Αραβικών/Γαλλικών/Φαρσί/Νταρί/Παστού/Ουρντού/Κουρδικών

(Kurmanji/sorani)

– Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες, καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του έργου.

– Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους):

1.500,00 €

– Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, οφείλουν να προσκομίσουν:

– Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας, δεόντως επικυρωμένα

– Βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά και/ή Αγγλικά

– Τίτλο σπουδών δεόντως επικυρωμένο

– Δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαραίτητων και επιθυμητών/ συνεκτιμώμενων προσόντων, πρωτότυπα, άλλως δεόντως επικυρωμένα

– Βεβαιώσεις εργοδότη ή αντίγραφα βεβαιώσεων φορέων ή αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων ή συστατικές επιστολές, για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας, πρωτότυπα, άλλως δεόντως επικυρωμένα,

III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

– αυτοπροσώπως 

– με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 17/09/2018 έως και τις 21/09/2018 και κατά τις ώρες 09.00 – 14.00.

Πληροφορίες: κα Δήμητρα Αγγελίδου [210-4101946] καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 έως τις 14.00.

IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τριμελής επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα πραγματοποιήσει τις συνεντεύξεις των αιτούντων που θα έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα ανά ειδικότητα δικαιολογητικά και θα έχουν τα απαραίτητα τυπικά ανά ειδικότητα προσόντα, και θα συντάξει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα λάβουν χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, κατόπιν προγενέστερης ενημέρωσης των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω πινάκων. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

– αυτοπροσώπως 

– με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Οι ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από την ως άνω επιτροπή αξιολόγησης, η οποία στη συνέχεια θα συντάξει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟ