Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 – 264 του Ν. 3463/2006, ως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης κζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
[ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 [ΦΕΚ
206/Α/08-10-1997], ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 61.98.02 με τίτλο «Αμοιβές
προσωπικού και διαχείρισης του Προγράμματος με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ»
του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019.
5. Την υπ’ αριθμ. 99/2018 απόφαση του Δ.Σ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης της
συνέχισης της συνεργασίας της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR) για την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος παροχής
στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς
προστασίας στον Δήμο Πειραιά και κατά τη διάρκεια του έτους 2019 και περί
έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας με αριθμό
GRC01/2019/0000000175/000 και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της
υλοποίησης του ως άνω προγράμματος κατά τη διάρκεια του έτους 2019.
6. Την υπ’ αριθμ. 887/17-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πειραιά περί έγκρισης της συνέχισης της συνεργασίας της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την συνέχιση υλοποίησης του
προγράμματος παροχής στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία
και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στον Δήμο Πειραιά και κατά τη διάρκεια του
έτους 2019 και περί έγκρισης της σύναψης της εταιρικής συμφωνίας με αριθμό
GRC01/2019/0000000175/000 και των όρων αυτής μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της
υλοποίησης του ως άνω προγράμματος κατά τη διάρκεια του έτους 2019.
7. Την με αριθμό GRC01/2019/0000000175/000 εταιρική συμφωνία, μετά των
παραρτημάτων αυτής, που συνήφθη μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη συνέχιση της υλοποίησης
του προγράμματος παροχής στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή
προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στον Δήμο Πειραιά κατά τη
διάρκεια του έτους 2019.
8. Το γεγονός ότι ελύθη η από 14/06/2018 σύμβαση μίσθωσης έργου, όπως
είχε τροποποιηθεί δυνάμει της από 27/12/2018 τροποποίησης, που είχε συναφθεί
μεταξύ της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και του Διερμηνέα Αραβικών που είχε αναδειχθεί από τη
διαδικασία πρόσληψης δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 264/24-05-2018 ανακοίνωσης
της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του εν λόγω
Προγράμματος.
9. Τις ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για την πρόσληψη προσωπικού με την ειδικότητα
του Διερμηνέα Αραβικών, με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του εν
λόγω προγράμματος.
10. Την υπ’ αριθμ. 30/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί έγκρισης
πρόσληψης 1 ατόμου, ειδικότητας Διερμηνέα Αραβικών, με σύμβαση μίσθωσης
έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος, έγκρισης της
ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του

ανωτέρω προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και σύστασης Επιτροπής
Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διενέργειας Συνεντεύξεων.
11. Την υπ’ αριθμ. 13/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Προέδρου
του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά να συνάψει
σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (01) άτομο, χρονικής διάρκειας από την
υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του
Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την παροχή
στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς
προστασίας στον Δήμο Πειραιά, με την ειδικότητα του Διερμηνέα Αραβικών
[Arabic Interpreter].

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Διερμηνέας Αραβικών [Arabic Interpreter]
Α. Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα
– Αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας για τους
ωφελούμενους.
– Συνοδεύει τους ωφελούμενους όταν κρίνεται απαραίτητο.
– Συνδράμει στην λήψη κοινωνικού και ιατρικού ιστορικού.
– Διαθεσιμότητα εκτός ωραρίου για την εξυπηρέτηση επειγόντων
περιστατικών στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης.
– Αποστέλλει ημερήσιες και μηνιαίες αναφορές στον εκάστοτε υπεύθυνο.
– Ενεργή συμμετοχή στις εκάστοτε δράσεις που τυχόν θα πραγματοποιηθούν
για τις ανάγκες του Προγράμματος και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπεύθυνης Έργου.
– Δεσμεύεται να σέβεται την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που
αφορούν το έργο, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με
οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα των ωφελούμενων του
προγράμματος.

– Συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για
την υλοποίηση του έργου, καθώς και με τις διατάξεις του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [EU 679/2016] και εφαρμόζει τις
πολιτικές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες σχετικά,
μεταξύ άλλων, με την προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, τον
κώδικα δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που προβλέπεται στην
ως άνω συμφωνία.

Β. Απαραίτητα προσόντα
– Άριστη γνώση Αραβικών.
– Πολύ καλή γνώση Ελληνικών.
– Ομαδικό πνεύμα.
– Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.

Γ. Επιθυμητά/ Συνεκτιμώμενα προσόντα
– Εθελοντική εργασία με προσφυγικές ροές.
– Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με σειρά προτεραιότητας [Γαλλικών
/Kurmanji, /Φαρσί, Νταρί/Παστού/Ουρντού /Αγγλικών].
– Πιστοποίηση διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης.
– Παρόμοια εργασιακή εμπειρία.
– Διαθεσιμότητα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες, καθώς και κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του
έργου.

– Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των
νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους):
1.575,00 €.
– Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών.

ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, οφείλουν να προσκομίσουν:
– Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας.
– Βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά και/ή Αγγλικά
– Τίτλους σπουδών.
– Δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαραίτητων και επιθυμητών/
συνεκτιμώμενων προσόντων.
– Βεβαιώσεις εργοδότη ή αντίγραφα βεβαιώσεων φορέων ή αντίγραφα συμβάσεων
με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων ή συστατικές επιστολές, για την απόδειξη της
εργασιακής εμπειρίας.

III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων,
αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με
έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
– αυτοπροσώπως
– με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 27/03/2019 έως και τις
08/04/2019 και κατά τις ώρες 09.00 – 14.00.

Πληροφορίες: Θειακούλης Ευστάθιος (Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού) [τηλ.
επικ. 210-4101946], καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 πμ έως
τις 14.00 μμ.

IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τριμελής επιτροπή θα
αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα πραγματοποιήσει τις συνεντεύξεις
των αιτούντων που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση, συνοδευόμενη από τα

απαραίτητα δικαιολογητικά και έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, και θα
συντάξει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα λάβουν χώρα στις 09 Απριλίου 2019, ημέρα
Τρίτη, κατόπιν προγενέστερης ενημέρωσης των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων
κατάταξης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των ως
άνω πινάκων. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα
γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ.
Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους
ακόλουθους τρόπους:
– αυτοπροσώπως
– με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Οι ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από την ως άνω επιτροπή
αξιολόγησης, η οποία στη συνέχεια θα συντάξει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης
και επιτυχόντων, οι οποίοι θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ