ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης, CPV 30199000-0, συνολικού προϋπολογισμού 4.907,98 € πλέον ΦΠΑ με (ΑΠ 1152)

You are here:
Go to Top