Ανάρτηση τελικών πινάκων κατάταξης της από 20.12.2021 με ΑΠ: 2742 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της παράτασης της δράσης με τίτλο : “Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελούς Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Πειραιά” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076711 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.