Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφοράς ανά ομάδα, για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών» συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 29.032,26 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 36.000,00 € συμπ/μένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην οικεία Διακήρυξη, στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900, του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus».
Η διακήρυξη υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: Ομάδα Α: «Σχεδιασμός και συντονισμός διαβούλευσης με  Υπουργεία, την Περιφέρεια, τοπικούς παραγωγικούς φορείς σε συνέργειες τοπικού και περιφερειακού επιπέδου» (με CPV 79314000-8) εκτιμώμενης αξίας 14.516,13€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 18.000,00€ συμπ/μένου ΦΠΑ. Ομάδα Β: «Στοχευμένες Μελέτες, έρευνες πεδίου  και λοιπές  ad hoc ανάγκες» (με CPV 79314000-8) εκτιμώμενης αξίας 14.516,13€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 18.000,00€ συμπ/μένου ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο πρωτόκολλο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. (Ελ.Βενιζέλου & Ζωσιμαδών 11, Πειραιάς, 4ος όροφος) τις έγγραφες προσφορές τους ή να αποστείλουν αυτές, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την 26η-01-2021 και ώρα 14:00.

Δείτε το κείμενο της Διακήρυξης εδώ.

Δείτε το κείμενο της Προκήρυξης (Περίληψη Διακήρυξης) εδώ.

Δείτε το προς συμπλήρωση ΤΕΥΔ  εδώ.