Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφοράς ανά ομάδα, για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων τεχνολογικών υπηρεσιών» συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 59.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 74.000,00€ συμπ/μένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην οικεία Διακήρυξη, στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900, του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus».
Η διακήρυξη υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: Ομάδα Α: «Ψηφιακά εργαλεία» (με CPV 72212000-4) εκτιμώμενης αξίας 19.354,84€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.000,00€ συμπ/μένου ΦΠΑ. Ομάδα Β: «Πλατφόρμα υποστήριξης του ομογενοποιημένου δικτύου των
Κοινωνικών Δομών και των δράσεων» (με CPV 72000000-5) εκτιμώμενης αξίας 40.322,58€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 50.000,00€ συμπ/μένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο πρωτόκολλο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. (Ελ.Βενιζέλου & Ζωσιμαδών 11, Πειραιάς, 4ος όροφος) τις έγγραφες προσφορές τους ή να αποστείλουν αυτές, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την 29η-01-2021 και ώρα 14:00

Δείτε το κείμενο της Διακήρυξης εδώ.

Δείτε το κείμενο της Προκήρυξης (Περίληψη Διακήρυξης) εδώ.

Δείτε το προς συμπλήρωση ΤΕΥΔ  εδώ.