Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφοράς ανά ομάδα, για την  υλοποίηση του έργου «Δημιουργία ικανοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και  μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πειραιά και των λοιπών Φορέων» (με CPV 79632000-3), συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 40.000,00 €, άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην οικεία Διακήρυξη, στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900, του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο πρωτόκολλο της ΚΟ.Δ.Ε.Π.
(Ελ.Βενιζέλου & Ζωσιμαδών 11, Πειραιάς, 4ος όροφος) τις έγγραφες προσφορές τους ή να αποστείλουν αυτές, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την 28η-01-2021 και ώρα 14:00.

Δείτε το κείμενο της Διακήρυξης εδώ.

Δείτε το κείμενο της Προκήρυξης (Περίληψη Διακήρυξης) εδώ.

Δείτε το προς συμπλήρωση ΤΕΥΔ  εδώ.