ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Στρώματα Κρεβατιού»  [CPV:39143112-4 ]
Προϋπολογισμού έως 8.400.00 € πλέον ΦΠΑ 24% , στο πλαίσιο των δαπανών της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση του έργου ΕSTIA 2021:Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076711, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης/ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 30η -09-2021.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της υπηρεσίας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 8.400,00 € πλέον ΦΠΑ 24% χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε την μελέτη εδώ.

Δείτε τo υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.