Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με mis 5060900, Ε.Π. «Αττική 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.