Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια αυτόματων πωλητών (vending machines) με χρήση μάρκας (token) για τη διάθεση ειδών ατομικής υγιεινής σε διαβιούντες  και σε ακατάλληλα ή επισφαλή καταλύματα στο Δήμο Πειραιά έως 13.496,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (3.239,04 €) ήτοι συνολικώς έως 16.735,04 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  (ΑΠ  2493).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 13.496,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 16.735,04 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε τη μελέτη ειδών εδώ.

Δείτε τo υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε διευκρινήσεις εδώ.