Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού κρυπτογράφησης για τήρηση των υποχρεώσεων προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (GDPR) προϋπολογισμού έως 403,23 € πλέον ΦΠΑ 24% (96,77 €) ήτοι συνολικώς έως 500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  (ΑΠ 2064 ).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 403,23 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 500,00  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε τη μελέτη εδώ.

Δείτε τo υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.