Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού κρυπτογράφησης για τήρηση των
υποχρεώσεων προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (GDPR) προϋπολογισμού έως 237,36 € πλέον ΦΠΑ 24% (56,97 €) ήτοι συνολικώς έως 294,33 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (ΑΠ 1943).
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο της
προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 237,36 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 294,33 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15 /09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα
13.00 μ.μ.

Δείτε τη μελέτη ειδών εδώ.

Δείτε τo υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.