Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών  για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έναντι του COVID – 19, CPV 33140000-3, συνολικού προϋπολογισμού 19.825,47€  πλέον ΦΠΑ 6% με (ΑΠ 1407).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 19.825,47€ πλέον ΦΠΑ 6% , ήτοι 21.015,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% και με δικαίωμα προαίρεσης ±5%, επί της προμηθευόμενης ποσότητας, χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε τη μελέτη ειδών εδώ.

Δείτε τo υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.