Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την Προμήθεια & Τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου dexion ή ισοδύναμου, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 6.547,20 €, συμπ. ΦΠΑ 24%  (ΑΠ 1224).
Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο της ανάθεσης, όπως αυτή αναγράφεται στους σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης και Οικονομικής Προσφοράς που ακολουθούν.

Η τιμή προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/08/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Δείτε τη μελέτη εδώ
Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ
Δείτε το Παράρτημα Οικονομικής Προσφοράς εδώ

Δείτε το Παράρτημα-Πίνακα Συμμόρφωσης εδώ