Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την χρονομίσθωση χωρίς εξαγορά (Χρηματοδοτική /Λειτουργική Μίσθωση) Ενός (1) ΙΧ Ηλεκτρικού Επιβατικού Οχήματος έως του ποσού των 5.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  (ΑΠ 897).

Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο της ανάθεσης, όπως αυτή αναγράφεται στους σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης και Οικονομικής Προσφοράς που ακολουθούν.

Η τιμή προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/06/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Δείτε τη μελέτη εδώ
Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ
Δείτε τα Παραρτήματα (Οικονομικής – Συμμόρφωσης ) εδώ