Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο της έκτακτης παρέμβασης στην περιοχή του Πειραιά για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με CPV 45300000-0 (Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων) έως 5.040,32 € πλέον ΦΠΑ 24% (1.209,68 €) ήτοι συνολικώς έως 6.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  (ΑΠ 1772).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 5.040,32 € πλέον ΦΠΑ 24% (1.209,68 €) ήτοι συνολικώς έως 6.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/10/2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε τη μελέτη εδώ.

Δείτε τον πίνακα συμμόρφωσης εδώ.

Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.