Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την χρονομίσθωση χωρίς εξαγορά (Χρηματοδοτική /Λειτουργική Μίσθωση) Ενός (1) ΙΧ Ηλεκτρικού Επιβατικού Οχήματος έως 12.153,23 € πλέον ΦΠΑ 24%  (2.916,77 €) ήτοι συνολικώς έως 15.070,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  (ΑΠ 1120 ).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 12.153,23 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 15.070,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00

Δείτε τη μελέτη εδώ.

Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ.

Δείτε τα Παραρτήματα (Οικονομικής – Συμμόρφωσης) εδώ.