Ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με την ΚΟΔΕΠ αποδεχόμενος την σχετική Πρόσκληση του
Υπουργείου Εργασίας Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης
και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους» , συμμετέχει στο πρόγραμμα ‘Στέγαση και Επανένταξη’
το οποίο στοχεύει σε οικογένειες και άτομα τα οποία έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες
του Δήμου ως άστεγα με σκοπό:
 Την άμεση μετάβαση τους σε μορφές αυτόνομης διαβίωσης μέσω της παροχής των υπηρεσιών
στέγασης
 Την επανένταξη τους στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής
επανένταξης.
Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνεστε στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά ( Ηρώων Πολυτεχνείου 19 3ος όροφος Γρ.22)