Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Καλεί εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαριότητας να εκδηλώσουν, εντός πέντε (5)

εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ενδιαφέρον συνοδευμένο από

τεχνική – οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.Π., μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται στα κάτωθι κτίρια:
Α) Στα κεντρικά γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. που στεγάζονται στον Πειραιά, επί των οδών Ζωσιμάδων,

αρ. 11 & Ελ. Βενιζέλου [τέσσερις όροφοι (1ος,2ος,3ος,4ος), συνολικής επιφάνειας ο κάθε όροφος

130 τ.μ. περίπου, υπόγειο επιφάνειας 100 τ.μ. περίπου και ισόγειο με πατάρι συνολικής

επιφάνειας 70 τ.μ. περίπου].
Β) Στον Ξενώνα «Κοινωνική Μέριμνα», ο οποίος στεγάζεται στον Πειραιά, επί της οδού

Περικλέους, αρ. 5 (ισόγειο κτίριο επιφάνειας 180 τ.μ., αποτελούμενο από κουζίνα, ένα χώρο

γραφείο προσωπικού, τραπεζαρία-σαλόνι, δύο τουαλέτες και πέντε υπνοδωμάτια)

Γ) Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, το οποίο λειτουργεί κατά τις απογευματινές ώρες στο κτίριο του

Λυκείου της Ραλλείου που στεγάζεται στον Πειραιά, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμός 26

(δύο εκ των ορόφων του σχολείου, έκαστος εκ των οποίων αποτελείται από τέσσερις αίθουσες

και δύο τουαλέτες).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται:
Α) καθημερινά στα κεντρικά γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π., μεταξύ 11:00–15:00 και για το χρονικό

διάστημα που απαιτείται.

Οι καθημερινές υπηρεσίες καθαριότητας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τον ενδελεχή

καθαρισμό των ακόλουθων χώρων:

1. Εξοπλισμό γραφείων

2. Δάπεδα

3. Τουαλέτες

4. Κεντρική είσοδο

5. Κλιμακοστάσιο

6. Ανελκυστήρα

Β) δύο φορές την εβδομάδα στο κτίριο του Ξενώνα «Κοινωνική Μέριμνα», μεταξύ 09:00-14:00

και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται.

Οι καθημερινές υπηρεσίες καθαριότητας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τον ενδελεχή καθαρισμό

των ακόλουθων χώρων:

1. Εξοπλισμό γραφείου / δωμάτια ασθενών.

2. Δάπεδα

3. Τουαλέτες

4. Κεντρική είσοδο

5. Μπαλκόνια

6. Κουζίνα

Γ) καθημερινά μεταξύ 20:00–21:30 και Σάββατο μεταξύ 13:00–14:30 στο σχολικό κτίριο της

Ραλλείου και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται.

Οι καθημερινές υπηρεσίες καθαριότητας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τον ενδελεχή

καθαρισμό των ακόλουθων χώρων:

1. Εξοπλισμό αιθουσών (θρανία)

2. Δάπεδα

3. Τουαλέτες

4. Κεντρική είσοδο

5. Ανελκυστήρα

2. Οι υπηρεσίες καθαρισμού θα εκτελούνται με μέσα και υλικά καθαρισμού του παρέχοντα την

υπηρεσία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και

αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες

κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου.

Δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος πρέπει να

αναφέρεται χωριστά.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τιμής ολογράφως με την αριθμητική, υπερισχύει η τιμή

ολογράφως.
2. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες που θα υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει, επί ποινή

αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς τους τα εξής

στοιχεία:

α) τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο, β) τις ημέρες και τις

ώρες εργασίας, γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι,

δ) το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές

αυτών των εργαζομένων, ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα

ποσά και στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

Στην προσφορά τους θα πρέπει να συνυπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους

παροχής των υπηρεσιών τους, το κόστος των αναλώσιμων, το ποσοστό του εργολαβικού τους

κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.

Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης

εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

3. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού:

α) ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου των ενδιαφερόμενων εταιρειών ενώπιον

συμβολαιογράφου περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις

της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για το χρονικό διάστημα

που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού

ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος

Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/

2010.

β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, του νομίμου

εκπροσώπου των ενδιαφερομένων εταιρειών, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην

οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν έχει διαπράξει

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, όπως αυτό ορίζεται στη διάταξη της περίπτωσης γ ́ της

παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία

της ΚΟ.Δ.Ε.Π. που βρίσκονται στον Πειραιά, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ.

Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης, στον 4ο

εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι μέχρι και την

Παρασκευή, 06-03-2015 και ώρα 15:00.

2. Η προσφορά κάθε υποψηφίου θα υποβληθεί εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο

θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι κάτωθι ενδείξεις:

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα,

β) ο παραλήπτης: ΚΟ.Δ.Ε.Π.

γ) ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

δ) τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,

Fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ)

3. Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα και δεν πρέπει να έχει σβησίματα,

προσθήκες ή διορθώσεις. Προσφορά με διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή απορρίπτεται.

όροφο, ή να αποσταλούν ταχυδρομικά,

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και τεχνικής άποψης προσφορά.

2. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια ενός έτους, αρχόμενη από την υπογραφή της

σχετικής σύμβασης.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την επίσημη

ιστοσελίδα (www.kodep.gr) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά και στο

Πρόγραμμα Διαύγεια, όπου θα βρίσκεται αναρτημένη για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-4101753 και 210-4101756

για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για να κανονίζουν επίσκεψη στους χώρους όπου θα

παρέχονται οι υπηρεσίες, εφόσον το επιθυμούν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ ΑΓΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ