Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια και την παροχή ειδών ατομικής υγιεινής σε ουσιοεξαρτημένους, άστεγους/περιπλανώμενους και εκδιδόμενους στον δρόμο έως 29.508,91 € πλέον ΦΠΑ 24% (7.082,14€) ήτοι συνολικώς έως 36.591,05 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  (ΑΠ 936).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 29.508,91 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 36.591,05 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε τη μελέτη ειδών εδώ.

Δείτε τo πίνακα συμμόρφωσης εδώ.

Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.