ΚΟΔΕΠ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Προμήθεια Σχολικών Ειδών, CPV 30190000, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ (ΑΠ 959)

Η προμήθεια αφορά σε σχολικά είδη [CPV: 30190000] και στην οργάνωση αυτών σε «σχολικά σετ», με στόχο τη διανομή τους προς όλους τους μαθητές / μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού στα σχολεία του Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού Διαμερίσματος Πειραιά, κατά τη σχολική χρονιά 2020 -2021.

Η προμήθεια διενεργείται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2: «Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά» / Παραδοτέο 2.2: «Παρεμβάσεις  υποστήριξης και συμπληρωματικές υπηρεσίες ειδικών και εκτάκτων αναγκών» του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της Πράξης  «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/08/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ.