ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαφόρων Ειδών Επίπλωσης και Εξοπλισμού CPV: 39150000-8, Ειδών Κλωστοϋφαντουργίας Οικιακής Χρήσης CPV: 39510000-0, Ηλεκτρικών Οικιακών συσκευών CPV: 39710000-2 και Ειδών Μπάνιου και Κουζίνας CPV: 44410000-7 για την κάλυψη των αναγκών των διαμερισμάτων/κατοικιών που μισθώνουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος με Φορέα Διαχείρισης την ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο των δαπανών οικοσκευών του Σχεδίου με κωδικό ΣΕ-19 του έργου με τίτλο «Εστία & Εργασία IΙΙ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και συνολικού προϋπολογισμού 5.634,19 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 6.986,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε τη πρόθεση σύναψης σύμβασης εδώ