ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Προμήθεια Εξωτερικών Ενδυμάτων (Μπουφάν), CPV 18200000-1, συνολικού προϋπολογισμού 16.088,71 € πλέον ΦΠΑ με (ΑΠ 1649).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 16.088,71€ πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι 19.950,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με δικαίωμα προαίρεσης ±15%, επί της προμηθευόμενης ποσότητας, χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε το κείμενο της πρόθεσης σύμβασης εδώ.

Δείτε το κείμενο της μελέτης εδώ.