ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Προμήθεια υπνόσακων, CPV 39522540-4, συνολικού προϋπολογισμού 16.794,35 € πλέον ΦΠΑ με (ΑΠ 1650).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 16.794,35€ πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι 20.825,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με δικαίωμα προαίρεσης ±15%, επί της προμηθευόμενης ποσότητας, χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Δείτε το κείμενο της πρόθεσης σύμβασης εδώ.

Δείτε το κείμενο της μελέτης εδώ.