ΚΟΔΕΠ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έναντι του covid-19, CPV: 33140000-3, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ (ΑΠ 958)

Η προμήθεια αφορά σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) [CPV: 33140000-3], έναντι του Covid-19, για το προσωπικό και τους ωφελούμενους της ΚΟΔΕΠ, και ειδικότερα για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών στις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

–              Γραφεία της ΚΟΔΕΠ

–              Κοινωνικό Φροντιστήριο «Διδακτική Αλληλεγγύη»

–              Ξενώνας Αστέγων «Ανακούφιση».

Η προμήθεια διενεργείται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2: «Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά» / Παραδοτέο 2.2: «Παρεμβάσεις  υποστήριξης και συμπληρωματικές υπηρεσίες ειδικών και εκτάκτων αναγκών» του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της Πράξης  «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ.

Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ.