Ανάρτηση Τελικού Πίνακα Κατάταξης έκτακτου προσωπικού στο Πλαίσιο της από 16.03.2021 με ΑΠ: 473 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, και της από 01.04.2021 με Α.Π. 569 Ανακοίνωσης παράτασης υποβολής αιτήσεων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με Κωδικό ΟΠΣ 5060900.