Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. αντιμετωπίζει καθημερινά αιτήματα ευάλωτων και ευπαθών ομάδων πολιτών ή/και πολιτών που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπίσει είτε σε συγκεκριμένες περιοχές, είτε σε ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο του Δήμου, ως συνολικό μέτρο παρέμβασης σε συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα (π.χ. ηλικιωμένοι, άνεργοι, παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ.).

Το Social Innovation Piraeus, που υλοποιεί η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση, με στόχο το σχεδιασμό, την υλοποίηση των βασικών και επιμέρους παρεμβάσεων πρόληψης, την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής στο Δήμο Πειραιά έχει συμβάλει τα μέγιστα για την ικανοποίηση των αιτημάτων. Ήδη από την έναρξη της Πράξης τον Αύγουστο 2020 έως και το Μάιο 2021, τα εξειδικευμένα στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας έχουν επικοινωνήσει με 3150 δημότες ή/και κατοίκους του Δήμου Πειραιά, με σκοπό να ενημερώσουν για προγράμματα, υπηρεσίες και παροχές του Δήμου που μπορούν να επωφεληθούν.

Για περισσότερα στοιχεία δείτε το factsheet εδώ:

​Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Socia lInnovation Piraeus» με mis 5060900, Ε.Π. «Αττική

2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).