Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900, Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια Σχολικών Ειδών για τους μαθητές & στις μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού στον Δήμο του Πειραιά κατά το σχολικό έτος 2023-2024, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους που λεπτομερώς περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (CPV: 30192000-1, 30192700-8).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως το ποσό των 136.984,35 € (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ 32.876,25, ήτοι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανέρχεται έως του ποσού των € 169.860,60 €, και αναλύεται ως εξής:

  • ποσό έως 124.539,37€, πλέον ΦΠΑ 24% εξ ευρώ 29.889,45 (154.428,82 € συμπ. ΦΠΑ) για έως χίλια τριακόσια ενενήντα ένα (1391) σχολικά σετ και
  • ποσό έως 12.444,99€, πλέον ΦΠΑ 24% εξ ευρώ 2.986,79 (15.431,78€ συμπ. ΦΠΑ) για το έως και +10% προαίρεσης επί της ποσότητας.

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 195882

 

Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 06-07-2023 και ώρα 14:00

Λήξη Υποβολής Προσφορών: 21-07-2023 και ώρα 16:00

Διεξαγωγή: 24-07-2023 και ώρα 13:00

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού εδώ

Τεύχη Διαγωνισμού εδώ