Έκθεση Προόδου υλοποίησης Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση του έργου ΕΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Πειραιά», με ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5076711.

Τριμηνιαία Παρουσίαση αποτελεσμάτων της Δράσης

Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π) υλοποιεί το έτος 2021, τη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για  την υλοποίηση του έργου ΕΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Πειραιά»» στον Ειδικό Στόχο «001-ESTIA».

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται είναι η ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, η εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και η διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη. Η εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, η κοινωνική ασφάλιση, η εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας, η εποπτεία των διαμερισμάτων με σκοπό την εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου και η παραπομπή σε φορείς και οργανώσεις νομικής υποστήριξης και προστασίας. Επιπρόσθετα, παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου και διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο υλοποίησης της Δράσης, ομαδοποιούνται σε έξι κατηγορίες και αποτυπώνονται συνοπτικά στο παρακάτω διάγραμμα.