Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφοράς ανά ομάδα, για την υλοποίηση του έργου «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών» συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 54.838,72€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 68.000,00€ συμπ/μένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην οικεία Διακήρυξη, στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900, του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus».
Η διακήρυξη υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: Ομάδα Α: «Σύνταξη και τη διαμόρφωση Μοντέλου Ενεργειών Παρέμβασης» (με CPV 79313000-1) εκτιμώμενης αξίας 17.741,94€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 22.000,00€ συμπ/μένου ΦΠΑ. Ομάδα Β: «Παροχή υπηρεσιών “Street Work”», (με CPV 79313000-1)  εκτιμώμενης αξίας 19.354,84€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 24.000,00€ συμπ/μένου ΦΠΑ. Ομάδα Γ: «Εκπόνηση Ex-ante αξιολόγηση αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και on-going αξιολόγηση των παρεμβάσεων», (με CPV 79313000-1) εκτιμώμενης αξίας 17.741,94€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 22.000,00€ συμπ/μένου ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο πρωτόκολλο της ΚΟ.Δ.Ε.Π.
(Ελ.Βενιζέλου & Ζωσιμαδών 11, Πειραιάς, 4ος όροφος) τις έγγραφες προσφορές τους ή να αποστείλουν αυτές, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την 27η-01-2021 και ώρα 14:00.

Δείτε το κείμενο της Διακήρυξης εδώ.

Δείτε το κείμενο της Προκήρυξης (Περίληψη Διακήρυξης) εδώ.

Δείτε το προς συμπλήρωση ΤΕΥΔ  εδώ.