ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με mis 5060900, Ε.Π. «Αττική 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ανακοινώνει σήμερα βάσει του από 31.03.2021 με ΑΠ: 563 Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΔΕΠ, με αριθμό απόφασης 66 και με ΑΔΑ: 9ΟΣ4ΟΚ91-ΑΑΤ , ημέρα Πέμπτη 1η Απριλίου 2021 την παράταση υποβολής αιτήσεων για τη με αρίθμ. Πρωτ. 473/16.03.2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΜΒΟΚ91-9Χ3) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., από 01.04.2021 έως και 15.04.2021.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), καλεί δυνητικούς ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν την σχετική αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης για την κάλυψη μίας (1)  εργασίας στο έργο, και συγκεκριμένα:

  1. Ένα (1) Στέλεχος ως Υπεύθυνος Δημοσιότητας – Δικτύωσης με κωδικό θέσης 101.

Οι απαιτούμενες δεξιότητες, τα τυπικά προσόντα για τη σχετική μοριοδότηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, παρουσιάζονται αναλυτικά στη σχετική πρόσκληση.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.