«Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση της Δράσης “ESTIA 2022 – Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στον Δήμο Πειραιά”» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5183821

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π) υλοποιεί από τις 16.04.2022, τη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση της Δράσης “ESTIA 2022 – Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στον Δήμο Πειραιά”» με κωδικό ΟΠΣ 5183821.
Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δράση αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας είκοσι δύο (22) Μονάδων Στέγασης (22 διαμερίσματα κατηγορίας μονάδων Α’) με συνολική δυναμικότητα εκατόν τριάντα (130) θέσεις στέγασης στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, για το χρονικό διάστημα από 16/04/2022 έως 31/12/2022. Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος προστασίας των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας είναι η στέγασή τους σε αυτόνομα διαμερίσματα, τα οποία έχουν τον εξοπλισμό και παράλληλα υποστηρίζονται από το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό της ομάδας έργου, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες αυτού του πληθυσμού.
Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ανήλικων μελών της οικογένειάς τους με προτεραιότητα τα ευάλωτα πρόσωπα και αιτούντες διεθνή προστασία που κατά την ενηλικίωσή τους διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή θέσεις προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της παροχής στέγης, όπως και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται είναι η ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας. Επιπρόσθετα, παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου και διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί.

ESTIA 2022