Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π) υλοποιεί το έτος 2021, τη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση του έργου ΕΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5076711.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο αφορά στη συνέχιση λειτουργίας των υφιστάμενων 39 διαμερισμάτων για τους αιτούντες άσυλο και διεθνή προστασία, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά – ΚΟ.Δ.Ε.Π. ως εταίρο υλοποίησης / δικαιούχο. Τα 39 διαμερίσματα έχουν δυναμικότητα 228 θέσεων και βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά. Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος προστασίας των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας είναι η στέγασή τους σε αυτόνομα διαμερίσματα, τα οποία έχουν τον εξοπλισμό και παράλληλα υποστηρίζονται από το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό της ομάδας έργου, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες αυτού του πληθυσμού.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ανήλικων μελών της οικογένειάς τους με προτεραιότητα τα ευάλωτα πρόσωπα και αιτούντες διεθνή προστασία που κατά την ενηλικίωσή τους διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή θέσεις προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία,  μέσω της παροχής στέγης, όπως και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται είναι η ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας. Επιπρόσθετα, παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου και διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΤΙΑ 2021

Η Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση του έργου ΕΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5076711, η οποία άρχισε στις 01.01.2021, ολοκληρώθηκε στις 15.04.2022.